Regulamin

REGULAMIN SERWISU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. http://2send.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest European Parcel Service s.r.o., Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, Tel: +48 123 110 200, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel (section): Sro Vložka č.: 72040/B, DPH: SK2022931999 DIČ:2022931999 ICO: 45308594 (zarejestrowana w I oddziale Sądu w Bratysławie pod numerem 72040/B. NIP (DPH): SK2022931999 regon/krs ICO: 45308594), adres e-mail: myparcel@2send.pl

2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnych w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższych dokumentów z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.
4. Użytkownikami mogą być jedynie podmioty, które zaakceptowany Regulamin oraz Politykę Prywatności oraz nie zostały wykluczone przez Operatora.
5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

§ 2. DEFINICJE


1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Serwis – witryna internetowa http://2send.pl;
3. Operator – European Parcel Service s.r.o., Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, Tel: +48 123 110 200, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel (section): Sro Vložka č.: 72040/B, DPH: SK2022931999 DIČ:2022931999 ICO: 45308594 (zarejestrowana w I oddziale Sądu w Bratysławie pod numerem 72040/B. NIP (DPH): SK2022931999 regon/krs ICO: 45308594), adres e-mail: myparcel@2send.pl;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są upoważnione do samodzielnej reprezentacji;
5. Zleceniodawca – Użytkownik składający zlecenie wykonania Usługi;
6. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta;
7. Formularz Kontaktowy –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem;
8. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Serwis na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, z którym Użytkownik winien się zapoznać i zaakceptować jego warunki przed złożeniem zamówienia;
9. Partner – firma kurierska UPS, DPD, GLS, K-EX lub DOMA;
10. Przedstawiciel Partnera - pracownik Partnera, kurier;
11. Regulamin Partnera – regulamin świadczenia usług przez Partnera:
a) Regulamin świadczenia usług krajowych przez firmę DPD
b) Regulamin świadczenia usług miedzynarodowych przez firmę DPD
c) Regulamin świadczenia usług przez firmę UPS Polska Sp. z o. o.
d) Regulamin świadczenia usług przez firmę K-EX Sp. z o. o.
e) Regulamin świadczenia usług przez firmę General Logistics Systems Poland Spółka z o.o.
12. Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona adresem e-mail Użytkownika oraz zabezpieczona hasłem dostępu;
13. Konto PrePaid – konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w PLN w celu późniejszego jej wykorzystania do płatności za Usługi oferowane przez Serwis;
14. Konto PostPaid – konto firmowe, którego Użytkownik  za zamówione Usługi dokonuje płatności na podstawie faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca;
15. COD - przesyłka kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Przedstawicielowi Partnera kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki;
16. Formularz Zamówień – oprogramowanie znajdujące się w Serwisie, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość ww. usługi na podstawie danych wpisanych przez Użytkownika;
17. Dokumenty przewozowe –  dokumenty wydrukowane z Serwisu, niezbędne do realizacji zamówienia i będące potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem oraz Partnerem.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
3. Operator przy wykorzystaniu Serwisu umożliwia za pośrednictwem sieci Internet porównanie  usług kurierskich oraz ich zamówienia w wybranej firmie kurierskiej.
4. Użytkownik korzystający z Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Kontaktowego obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
5. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą Formularza Kontaktowego lub adresu e-mail: myparcel@2send.pl
6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.
7. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.
8. Jakiegokolwiek rodzaju nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłosić do Operatora poprzez Formularz Kontaktowy lub poprzez wysłanie e-maila na adres: myparcel@2send.pl

 

§ 4. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Tylko Użytkownicy posiadający zarejestrowanie Konto mogą dokonać zamówienia Usługi.
2. Operator dokłada wszelkich starań aby Usługi były prawidłowo realizowane. Operator ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za zrealizowanie Usługi przez Partnera, działającego na podstawie Regulaminu Partnera.
3. W Serwisie w oparciu o porównywarkę kurierów zawarte są informuje w cenach Usług, ich szczegółach i warunkach wykonania.
4. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
5. Użytkownik, który skorzystał z Usługi Serwisu zobowiązuje się również do:
a) powiadomienia odbiorcy o planowanej przesyłce;
b) poinformowania odbiorcy o jego prawie sporządzenia protokołu szkody w obecności Przedstawiciela Partnera w przypadku uszkodzenia doręczanej przesyłki.
6. Użytkownik za świadczone przez Operatora Usługi zobowiązuje się do terminowego ich uiszczenia. W razie nieterminowego realizowania płatności, Operator uprawniony jest do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości składania zleceń w Serwisie, aż do czasu uregulowania należności.
7. W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera Użytkownik powinien zgłosić ten fakt Operatorowi w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia zamówienia przez Formularz Kontaktowy

 

§ 5. ZAŁOŻENIE I USUNIĘCIE KONTA


1. Użytkownicy mają możliwość:
a) korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania;
b) dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą Formularza Rejestrowego i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji;
c) logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych tj. Facebook lub Google.
2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
3. Użytkownik rejestrując Konto korzysta z Formularza Rejestracyjnego, w którym zamieszcza adres e-mail i hasło.
4. W ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest informacja o konieczności potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na prowadzenie Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 (słownie: siedmio) dniowego terminu wypowiedzenia.
5. Jeżeli umowa na prowadzenie Konta została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora, na warunkach określonych w ust. 4 powyżej, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.
6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta, w tym do hasła osobom trzecim.
7. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia, poza danymi trwałymi.
8. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Konta. W raz z usunięciem Konta Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności związanych z realizacją świadczonych Usług.
9. Serwis może uzależnić stworzenie Konta bądź dostępność wybranych Usług od weryfikacji danych podanych przy rejestracji. Weryfikacja danych może być warunkiem dokonywania rozliczeń z Serwisem po wykonaniu Usługi. W uzasadnionych przypadkach Serwis może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.

 

§ 6. PORÓWNYWARKA KURIERÓW


1. Serwis umożliwia Użytkowników korzystania z porównywarki kurierów na paczki, koperty oraz palety.
2. Porównywarka kurierów obejmuje następujące firmy kurierskie:  UPS, DPD, GLS, K-EX, DOMA.
3. Użytkownik poszukując firmy kurierskiej podaje specyfikację przesyłki, określa jej parametry, a następnie w oparciu o wyniki wyszukiwania firm kurierskich i ich poszczególne szczegółowe opisy wykonania usługi, może dokonać zamówienia wysłania przesyłki.
4. Po dokonaniu zamówienia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia Użytkownik otrzymuje Dokumenty przewozowe potrzebne w procesie przesyłki. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany posługiwać się wyłącznie tak przekazanymi Dokumentami przewozowymi ze względu wymagań technicznych Partnerów.
5. Zleceniodawca składając zamówienie, zobowiązuje się do zawarcia w Formularzu Zamówień rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości Przesyłki.
6. Zlecenie Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Partnera, a także że będzie postępował on zgodnie z jego postanowieniami w celu umożliwienia wykonania Usługi. Przede wszystkim Użytkownik odpowiada za wybór Partnera oraz za przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z Regulaminem Partnera.
7. Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za Usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Partnera. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Partnera. W przypadku przesyłki przekraczającej limity określone w regulaminie, naliczana jest kara umowna zgodnie z cennikiem.

 

§ 7. WYSZUKIWARKA PRZESYŁKI


1. Użytkownik, który zamówił usługę kurierską ma możliwość śledzenia na bieżąco statusu przesyłki.
2. W celu sprawdzenia statusu przesyłki należy zachować numer przesyłki.
3. W zależności od firmy kurierskiej, możliwość sprawdzenia statusu przesyłki jest możliwa od kilku godzin od odebrania przysyłki od nadawcy.

 

§ 8. NEWSLETTER


1. Użytkownik może zapisać się na Newsletter Serwisu.
2. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.
3. Zapisanie się na otrzymywanie newslettera jest możliwe poprzez dodanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail w dostępnym w Serwisie formularzu zapisu.
4. Zapisując się newsletter Użytkownik zaznaczając właściwe okienko wyraża zgodę na otrzymywanie  od Operatora informacji w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany przez siebie adres e-mail.
5. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newsletter.

 

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu.
2. Reklamacje należy zgłosić adres Operatora, tj. European Parcel Service s.r.o., Palisády 55, 811 06 Bratislava, Slovak Republic lub przy pomocy Formularza Kontaktowego. Reklamacje następnie są rozpatrywane przez Partnera świadczącego Usługę reklamowaną.
3. Wraz z reklamacją Użytkownik musi przesłać wszelkie wymagane w procesie dokumenty, w zależności od Partnera należy to dokonać:
a) w przypadku firmy DPD w ciągu 7 (słownie: siedem) dni;
b) w przypadku UPS jeśli reklamacja dotyczą uszkodzenia lub częściowej utraty przesyłki w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od jej doręczenia, a jeśli utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki w terminie 17 (słownie: siedemnastu) dni;
c) w przypadku GLS nieprzekraczalny termin to 7 (słownie: siedmiu) dni;
d) w przypadku firmy K-EX w terminie 4 (słownie: czterech) dni.
4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W razie przekroczenia terminu, uznaje się że reklamacja jest zasadna.
5. Użytkownik otrzyma od Operatora lub bezpośrednio od Partnera informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w reklamacji adres lub na adres e-mail.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.
3. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu tj. w dniu 01.01.2015 roku.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
5. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Oferty miesiąca

Więcej informacji

E-płatności